Dienstverlening & Bestuur

 • Onze gemeente is open, klantvriendelijk en altijd op zoek naar mogelijkheden om onze burgers beter te bedienen.
 • De gemeenteraad kent haar rol als bestuurder.
 • Onze medewerkers zijn goed opgeleid en onze organisatie werkt doelmatig met gebruik van bewezen technologie.
 • Wij voeren een verantwoord financieel beleid. Uitgangspunten: Reële sluitende begroting met een gezonde reservepositie. Bij de keuze voor investering in een maatschappelijke voorziening dient de maatschappelijke waarde te worden afgewogen tegen de balans van uitgaven en dekking in de meerjarige begroting.
 • Wij hechten veel waarde aan respect voor onze ordehandhavers. We zijn wars van geweld. En we staan voor veiligheid op straat, streng en duidelijk optreden en bescherming van onze hulpverleners.
 • Wij streven naar verregaande samenwerking in het Land van Cuijk en een optimale rol in de vele samenwerkingsverbanden

Onze gemeente

 •  Zoekt naar vermindering van bureaucratie.
 • Handhaaft wat me met elkaar hebben afgesproken. Regels die overbodig of niet te hand­haven zijn worden geschrapt. 
 • Streeft naar een uitgebreide en goed toegankelijke digitale dienstverlening met oog voor burgers die daar geen gebruik van kunnen maken.
 • Is slank, daadkrachtig, flexibel, communicatief vaardig en heeft een integer ambtelijk apparaat.
 • Kent openheid, openbaarheid en tijdige en optimale voorlichting door bestuurders.
 • Houdt inwoners die zienswijzen indienen op de hoogte van status proces.

Algemeen bestuur

 • De gemeenteraad bestuurt op hoofdlijnen en geeft het college de ruimte om uitvoering te geven aan haar plannen.
 • Toekomstige wethouders komen bij voorkeur uit de gemeente, kwaliteit van bestuur staat daarbij wel voorop. Wethouders die van buiten de gemeente komen, gaan zich in onze gemeente vestigen.
 • Om de gemeenteraad optimaal te faciliteren biedt het college de raad, zo mogelijk, diverse scenario’s bij beleidsmatige keuzes.

Dienstverlening

 • Uitgangspositie beleid: S.M.A.R.T. principe. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Er dient duidelijk aangegeven te worden welk doel gesteld en gerealiseerd dient te worden.
 • Taken die buiten overheidszorg liggen aan particuliere initiatief overlaten maar blijven monitoren.

Personeel(sbeleid) en organisatie

 • Maximale kansen voor vorming en scho­ling voor personeel.
 • Productgerichte en klantvriendelijke gemeente.
 • Efficiënte inzet en zorgvuldige selectie van externe deskundigheid bij gebrek aan expertise of bij spoedeisende kwesties.

Informatisering

 • Goede dienstverlening vereist up-to-date hard- en software.
 • Bescherming persoonlijke levenssfeer bij verzamelen, bewaren en gebruiken van gegevens en waarborging vertrouwelijkheid.
 • Gegevensbestanden gebruiken voor fraude­bestrijding zonder inbreuk op de privacy wetgeving.
 • Voldoende aandacht voor informatiseringstaken in kader omgevingswet.

Financiën

 • Terughoudendheid bij verhoging gemeentelijke belastingen en tarieven.
 • Geen terugkeer hondenbelasting
 • Goede balans tussen de hoogte van de gemeentelijke belastingen enerzijds en het gewenste voorzieningenniveau anderzijds.
 • Dagelijks bestuur dient gemeenteraad voldoende en tijdig te informeren

Openbare orde en veiligheid

 • Politiebureau in Cuijk dient open te blijven om inefficiëntie te voorkomen, korte aanrijtijden te waarborgen en optimale zorg te kunnen verlenen
 • Signalering en optreden tegen groeperingen die rotzooi en problemen veroorzaken.
 • Bestrijden alcohol- en drugsoverlast.
 • Jongeren en hun ouders verantwoordelijk stellen voor hun gedrag. Schade en de kosten van handhaving verhalen op veroorzakers of hun ouders.
 • De gemeente stimuleert een koppeling tussen onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en sport om probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren.
 • Verbetering zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit door BOA’s en zichtbare politie met wijkagenten.

Samenwerking

 • Op kortst mogelijke termijn streven naar bestuurlijk samengaan gemeenten Land van Cuijk.
 • Effectieve en budget gedisciplineerde regionale samenwerkingsverbanden.
 • Roulerende adoptiegemeente bij gemeenschappelijke regelingen.
 • Optimale intergemeentelijke, provinciale- en/of lands­grenzen overschrijdende samenwerking.


Direct lid worden?

Schrijf u dan hier in


Liesbeth van Heeswijk
Eigenlijk komt het er in de kern op neer dat ik niet tegen onrecht kan. Daar komt mijn gedrevenheid vandaan. Dát op willen pakken en de schouders er onder willen zetten, bespeur ik ook bij onze betrokken, sociaal-liberale partijgenoten die tot in de haarvaten van de samenleving vertegenwoordigd zijn. Zo, vanaf de ‘werkvloer’, horen we politiek te bedrijven: we stropen onze mouwen op en durven kleur te bekennen!

Liesbeth van Heeswijk
Fractievoorzitter Liberaal LVC