Duurzaamheid & Milieu

 • We hebben aandacht voor milieu en klimaat, (her)gebruik van grondstoffen, we gaan zuinig om met energie, zetten in op nieuwe vormen van energie en vermindering van uitstoot van CO2 en methaan.
 • Bedrijven verankeren duurzaamheid in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiermee willen we voorkomen dat we een onherstelbare grote ‘footprint’ achterlaten voor latere generaties. Eigen verantwoordelijkheid is hierbij essentieel.
 • Verminderen van de aangeboden hoeveelheid afval en op doelmatig verwerken van restafval. Gescheiden inzamelen van afvalstoffen voortzetten en verder optimaliseren.
 • Een gezond en schoon leefmilieu is een van de eerste voorwaarden voor de leefbaarheid van een lokale gemeenschap. Daarom strin¬gent en conse¬quent milieubeleid voeren. Voorkomen, beperken en terugdringen zijn hierbij kernbegrippen.

Duurzaamheid

 • Stimuleren innovatieve startups op het gebied van klimaatneutraal produceren van voedsel.
 • Stimuleren van nieuwe energievormen, zoals zonnepanelen, warmtewisselaars, groene daken, windmolens e.d.
 • Biomassacentrale in Cuijk faciliteren bij verbetering efficiëntie. 
 • Inzetten op duurzame (sociale) woningbouw.
 • Streven dat gemeentehuis, zwembad, schouwburg en alle scholen vóór 2025 100% klimaatneutraal zijn.

Afval en riolering

 • Hoge prioriteit en krachti­ge aan­pak van vervuiling van straten, pleinen, gebouwen en plantsoenen. Burgers actief aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Strenge handhaving plaatselijke afvalverordening.
 • Aandacht voor de nadelen van minder frequent ophalen restafval (stank, ongedierte e.d.).
 • Blijvend inzamelen van plastic
 • Regelmatig de effectiviteit van het ophalen van afval evalueren.
 • Afvalverwerking kosten­dekkend onder het motto: "De vervuiler betaalt".
 • Prioriteit voor aanpak zwerfvuil door bv. voldoende en tijdige lediging afvalbakken, stimuleren opruimacties,  grotere inzet van prikkelende afvalverzamelpunten.
 • Plaatsen van bladmanden en groencontainers om inwoners te stimuleren hun leefomgeving schoon en opgeruimd te houden.
 • Jongeren bewust maken van de kwaliteit van hun leefomgeving.
 • In rioleringsbeleid zoveel mogelijk anticiperen op klimatologische veranderingen.In goede staat houden riole­ringsysteem. Door goede planning werkzaamheden minimale overlast burgers.

Milieubeheer

 • Ruime aandacht voor verminderen geluidshinder en verbeteren luchtkwaliteit
 • Openbare ruimte zo groen en effectief mogelijk inrichten. Gevarieerde groenvoorziening.
 • Kwalitatief goed beheer openbare ruimte (actieve onkruidbestrijding, passend snoeiwerk).


Direct lid worden?

Schrijf u dan hier in


Maarten Jilisen
Ieder mens dient de vrijheid te hebben om op zijn of haar eigen manier te leven en te werken en iedereen heeft daarin een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Als het allemaal echt niet lukt is er een steuntje in de rug. Dat is waar ik voor sta en dit zijn ook de kernwaarden van Liberaal LVC. Als wethouder pak ik mijn werk aan volgens deze uitgangspunten met als motto: 'geen woorden maar daden'.

Maarten Jilisen
Wethouder