Economie & Werk

 • Behoud en uitbreiding van de lokale werkgele¬genheid staan voorop.
 • Ons bedrijfsleven is mede aanjager van de lokale economie en dient gekoesterd te worden.
 • Recreatie en toerisme zijn ook belangrijke dragers van de lokale economie. Stimuleren van deze sector blijft gewenst. De gemeente heeft een aanjaagfunctie in regionaal verband (Regionaal Bureau Toerisme) en lokaal verband (o.a. platform Cultuur, Recreatie en Toerisme, Cultureel Hart van Cuijk). Heldere voorwaarden scheppen voor ondernemers zodat zij een kwalitatief, veelzijdig en hoogwaardig aanbod kunnen bieden aan de recreant.
 • De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen. Voor mensen die niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning.

Economische zaken

 • Regelmatig overleg tussen de gemeente en bedrijfsleven.
 • Plaatselijke ondernemers, zo mogelijk, inschakelen bij gemeentelijke opdrachten.
 • Actief promoten van (Land van) Cuijk als vestigingsplaats. 
 • Actief participeren in en aanhaken bij economische samenwerkingsverbanden zoals Euregio en AgriFood Capital (AFC) en de inzet van deze organisaties scherp blijven monitoren.
 • Grenzen belemmeren de economische vooruitgang niet.
 • Inzetten op een locatie waar uitwisseling van kennis, innovatie en ontmoeten centraal staan met een focus om op de kernwaarde van onze regio: Agrofood. Het project “Innovatieve Hotspot Land van Cuijk” is hierbij leidend.

Industrieterreinen

 • Inzetten op komst van hoogwaardige industriële bedrijven naar Laarakker met oog voor de ontwikkelingen in onze regio (AFC)
 • Ontwikkelen havenvisie voor Haven-Cuijk met aandacht voor multi-modaliteit (weg, en water) en optimale infrastructuur.
 • Blijvend inzetten op economische ontwikkeling Homburgterrein. Sterk maken voor de komst van jonge, innovatieve bedrijven.
 • Ondersteunen en faciliteren bedrijfsterreinverenigingen.
 • Extra aandacht voor de logistieke sector als groeisector.

Toerisme en recreatie

 • Cuijk naar de Maas: Stimuleren en faciliteren van initiatieven die een verbinding leggen tussen het centrum van Cuijk met de kade en de Maas. Het realiseren van camperplaatsen aan de Maas is hier een onderdeel van.
 • Inzetten op recreatieve ontwikkeling Kraaijenbergse Plassen.
 • Recreatiepark Dommelsvoort en Aquahotel zijn uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van een toeristisch Cuijk. Maximale inzet voor realisatie.
 • Behoud, verbetering en uitbreiding huidige fiets- en wandelpaden.
 • Aanjagen van de ontwikkeling van toeristische initiatieven.
 • Goed bereikbare recreatieve voorzieningen en toeristische attracties.
 • Aantrekkelijk centrum in Cuijk en ruime aandacht voor behoud van de karakteristieke kenmerken van de kleine kernen.
 • Toeristenbelasting alleen gebruiken voor aanjagen toerisme.
 • Bevorderen van voorzieningen en faciliteiten voor cruiseschepen die Cuijk aandoen.

Detailhandel en horeca

 • Steun voor een divers winkelbestand in Cuijk.
 • Detaillisten ondersteunen en faciliteren in samenwerking met het  centrummanagement.
 • Verder vormgeven van een compact centrum met aangename aanloopstraten.
 • Verder vormgeven en verbeteren horeca-as in het centrum qua ruimtelijke uitstraling en verkeerstechnische aspecten.
 • Zorg dragen voor voldoende fietsparkeermogelijkheden.

Agrarische sector

 • Voorwaarden en ruimte creëren waardoor de agrarische sector zich verder kan ontwikkelen.
 •  Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met nevenactiviteiten. Bestemmingsplannen daarvoor ruimte laten bieden.
 • Gebruik van duurzame energiebronnen stimuleren door belemmerende regelgeving weg te nemen.

Werkgelegenheid en ondersteuning

 • Continue inzet op uitstroom uit uitkeringssituaties.
 • Verplichte / vrijwillige opleiding of werkzaamheden (tegenprestatie).
 • Adequate sociale voorzieningen voor mensen die niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
 • Sociale activering voor langdurig werklozen.
 • Verlies van uitkering wanneer de daaraan verbonden plichten niet nageleefd worden.
 • Krachtige bestrijding fraude en misbruik van de sociale voorzieningen.


Direct lid worden?

Schrijf u dan hier in


Liesbeth van Heeswijk
Eigenlijk komt het er in de kern op neer dat ik niet tegen onrecht kan. Daar komt mijn gedrevenheid vandaan. Dát op willen pakken en de schouders er onder willen zetten, bespeur ik ook bij onze betrokken, sociaal-liberale partijgenoten die tot in de haarvaten van de samenleving vertegenwoordigd zijn. Zo, vanaf de ‘werkvloer’, horen we politiek te bedrijven: we stropen onze mouwen op en durven kleur te bekennen!

Liesbeth van Heeswijk
Fractievoorzitter Liberaal LVC