Onze wijken en dorpen

Wij hebben oog voor onze dorpen en wijken. Daarom spreken we onderstaande ambities uit voor de wijken en dorpen. Daarbij willen wij de dorps- en wijkraden ten volle ondersteunen bij hun streven om dit samen met ons te realiseren.


Verbetering leefbaarheid

 • Wij willen de leefbaarheid van de afzonderlijke wijken en dorpen voorop stellen. Daarmee bedoelen we dat we sterk willen inzetten op onderstaande terreinen op het gebied van leefbaarheid en die elkaar laten versterken.

a) Bevordering sociale cohesie en samenhang.

 • Inzetten op vrijwilligerswerk, verenigingsleven, informele zorg, integratie, betrokkenheid bij buurt en wijk.
 • Streven naar behoud identiteit.

b) Continu aandacht voor verbetering veiligheid.

 • Verminderen verkeersoverlast en onveiligheidsgevoel.
 • Terugdringen criminaliteit.

c) Verbetering fysieke kwaliteit leefomgeving.

 • Goede balans in aantal en niveau voorzieningen.
 • Passende woningvoorraad.
 • Hoge kwaliteit woonomgeving.

Wijken

Centrum-Cuijk

Levendig centrum met goede voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen en een aantrekkelijk uitgaans- en recreatief gebied.
Kernbegrippen:

 • Compact winkelcentrum
 • Gevarieerd winkelaanbod
 • Aangename aanloopstraten
 • Woon/werkcombinaties
 • Zorgvoorzieningen.

Heeswijkse Kampen

Leefbaarheid in tact te houden en niet louter een woon- en slaapwijk creëren. De behoefte van de inwoners vastleggen en een voorzieningen plan opstellen.

 • Invulling van de leegstaande panden tegenover de Jumbo.
 • Faciliteren van voorzieningen (zoals horeca) die optimaal gebruik van de Heeswijkse Plas mogelijk maken.
 • Geluidswal voltooien langs de A73.
 • Aandacht voor en mogelijkheden doorontwikkeling Heeswijkse Heuvel (hangjongeren, verlichting, stadspark)
 • Aandacht voor aansluiting van de wijk op snelfietsroute
 • Betere en meer aanlegplaatsen bootjes • Aandacht voor verkeersveiligheid fietsers , wegnemen onduidelijkheden

Padbroek

 • Voltooiing opknapbeurt groene omgeving.
 • Onderzoek naar alternatieve invulling verlaten winkelcentrum Wolfskuil.
 • Aandacht voor de toenemende overlast hangjongeren.

Valuwe

 • Voortzetting van lopende renovatie projecten.
 • Woningbouw op oude schoollocaties Robijnlaan en Mgr. Zwijsenstraat.
 • Uitbouwen functies Multi Functionele Accommodatie De Valuwe.
 • Vergroting capaciteit afvalcontainers (meer/ groter / vaker legen) op en rondom het Kees Michielseplein.

Dorpen

Beers

 • Zo snel mogelijk zwemstrand aanleggen en recreatieve voorzieningen aldaar faciliteren.
 • Private recreatieve ontwikkeling Bungelaar faciliteren.
 • CPO projecten ondersteunen.
 • Indien mogelijk behoud basisschool
 • Verfraaiing Burg. van de Braakplein in kader IDOP-gelden aanpakken
 •  Aandacht voor goede invulling kerkfunctie passend bij dorp

Haps

 • CPO projecten ondersteunen.
 • Monitoren eventuele ongewenste ontwikkelingen door aanleg randweg en oplossen.
 • Ruim baan voor lokale initiatieven.
 • Behoud speciale lokale voorzieningen (bibliotheek, consultatiebureau) zolang er voldoende belangstelling voor is.

Katwijk

 • Terugdringen overlast doorgaand verkeer naar industrieterrein.
 • Ondersteunen in behoud lokale pareltje zoals kerktuin.
 • Aandacht voor goede inpassing snelfietsroute.

Linden

 • Ruim baan voor de recreatieve functies die in Linden en directe omgeving ontstaan.
 • Oog voor lokale leefbaarheid en zoveel beperken van overlast van recreatief verkeer door slimme oplossingen. 
 • Aandacht voor fietsveilige verbindingen naar Beers en noordzijde plassen.

Sint Agatha

 •  Maasheggen en Kruisheren Klooster gebruiken voor toeristische ontwikkelingen.
 • Leefbaarheid behouden door onderwijs op de Lindekring te ondersteunen en door  verenigingen en Multi Functionele Accommodatie De Agaath  zo goed mogelijk te faciliteren.

Vianen

 • Aandacht voor de leefbaarheid van deze kern.
 • Indien mogelijk behoud school.
 • Aandacht voor een goede uitwerking van de nieuwe functie van de kerk.
 • Verhogen veiligheid voor fietsers en voetgangers vanuit Vianen via de Beversestraat.


Direct lid worden?

Schrijf u dan hier in


Liesbeth van Heeswijk
Eigenlijk komt het er in de kern op neer dat ik niet tegen onrecht kan. Daar komt mijn gedrevenheid vandaan. Dát op willen pakken en de schouders er onder willen zetten, bespeur ik ook bij onze betrokken, sociaal-liberale partijgenoten die tot in de haarvaten van de samenleving vertegenwoordigd zijn. Zo, vanaf de ‘werkvloer’, horen we politiek te bedrijven: we stropen onze mouwen op en durven kleur te bekennen!

Liesbeth van Heeswijk
Fractievoorzitter Liberaal LVC