Voor de nieuwe gemeente vind ik een optimale benutting van de ruimte nodig. Ruimte voor landbouw, natuur & recreatie. Daarbij wel de verrommeling/verpaupering van buitengebied én van bestaande bedrijfsterreinen tegen gaan. Maak het vergunningenbeleid flexibeler voor nieuwe invullingen voor bestaande gebouwen van ondernemingen. Ook mogelijkheden houden voor agrariërs om te ondernemen, land van Cuijk is immers onderdeel van de Agri-food regio. Ga zorgvuldig om met zonnepanelen op landbouwgrond en stimuleer het op daken. Laten we Publieke gelden verstandig beheren en uitgeven. Kunnen bijvoorbeeld sportaccomodaties efficienter? Ook het ambtelijke apparaat moet efficiënt zijn. Leefbaarheid in álle 33 kernen/dorpen: belangrijke pijlers voor de leefbaarheid zijn toekomstperspectief jeugd, verenigingsleven, cohesie tussen bewoners/bewonersgroepen. Vragen als: ‘’Hoe houden we het bestuursapparaat dichtbij de inwoners?’’ en Hoe houden we zorgtaken waarvoor gemeentelijke overheid verantwoordelijk is, goed op orde?’’ spelen een rol hierbij. Ook moeten we voldoende woningen/huisvesting voor alle ‘categorieën’, in álle kerkdorpen zijn.