meningen leden
annoesjka-pas

Annoesjka Wintjes

De nieuwe gemeente Land van Cuijk wordt een flinke maat groter en daar zet ik me graag voor in. Ik vind kernendemocratie belangrijk, waar de contacten tussen inwoners en gemeente optimaal zijn en waar ruimte is voor initiatieven van inwoners. Ook het samenwerken in de grotere regio Noord Oost Brabant voor een goede werkgelegenheid en gezonde economie vind ik net zo belangrijk. Wonen en duurzaamheid zijn randvoorwaarden die we goed moeten regelen, zeker voor onze jongere generatie. Het fijnmazige netwerk van 33 kernen vraagt om kwalitatief goede fiets- en wandelenpaden, zodat de inwoners in het Land van Cuijk de voorzieningen goed kunnen bereiken. Voor de hele nieuwe gemeente, maar zeker ook voor de grotere dorpen en stad zie ik recreatie en toerisme als een motor voor de lokale economie. Laten we trots zijn op de mooie landschappen van het Land van Cuijk en wat mij betreft ligt er een opgave om in de kernen meer landschapjes aan te leggen, tegen hitte en wateroverlast.

Cor Peters Rit

Vanuit mijn ervaringen in mijn werk en het wonen in Haps zie ik drie aandachtspunten voor de nieuwe gemeente. 1: Laten we de verandering naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk snel accepteren en overgaan tot de uitdagingen en kansen die voor ons liggen. Met andere woorden ‘’harmoniseer de verschillende dorpsculturen’’ om tot één nieuwe, moderne en efficiënte gemeente te komen. 2: Laten we de woningbouw toespitsen op de vraag uit de markt en de snelheid van besluitvorming over nieuwe woonprojecten daarop aanpassen, waarbij betaalbaar wonen voor jong en oud de maat moet zijn. 3: de nieuwe gemeente mag streng financieel beleid voeren en inzetten op alleen de noodzakelijke zaken zoals zorg, woningen, welzijn en onderhoud van wegen. Laten we verspilling van geld tegen gaan.

hennieb-pas

Hennie Bongers

Kernendemocratie vind ik een heel belangrijk onderwerp voor de nieuwe gemeente. De kernen en wijken zullen zelf meer zeggenschap moeten krijgen in hun eigen leefomgeving en ook eigen financiële middelen moeten krijgen. De raad moet meer loslaten en dit proces stimuleren, begeleiden en faciliteren. Vanuit mijn werk weet ik welke participatiemogelijkheden er zijn en zie ik volop kansen daarvoor. Bij elk te nemen besluit, bijvoorbeeld over een bestemmingsplan of de regionale energiestrategie, kunnen we, zowel ambtelijk als politiek, van te voren nadenken wie er bij betrokken moet worden. Als we daar vroeg mee beginnen, weten we wat er leeft en kunnen we daarop inspelen, zodat de plannen meer draagvlak krijgen. Voor een gemeenteraad betekent dit dat er meer gecontroleerd moet worden op processen dan de inhoud. Ook de eigenheid van de kernen moet blijven in de nieuwe gemeente.

henriette-pas

Henriette Thijssen

Mijn politieke interesses liggen bij veel onderwerpen. Beleid voor de ouderen vind ik heel belangrijk in het Land van Cuijk. De vraag naar levensloopbestendige woningen is hoog en aandacht voor zorg en sociale structuren is daarbij belangrijk. Maar ook andere onderwerpen, zoals jeugd, MKB, recreatie, cultuur / erfgoed, duurzaamheid, natuur en veiligheid, dus leefbaarheid vind ik van het grootste belang voor onze wijken en dorpen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Hugo Peek

Voor de nieuwe gemeente vind ik een optimale benutting van de ruimte nodig. Ruimte voor landbouw, natuur & recreatie. Daarbij wel de verrommeling/verpaupering van buitengebied én van bestaande bedrijfsterreinen tegen gaan. Maak het vergunningenbeleid flexibeler voor nieuwe invullingen voor bestaande gebouwen van ondernemingen. Ook mogelijkheden houden voor agrariërs om te ondernemen, land van Cuijk is immers onderdeel van de Agri-food regio. Ga zorgvuldig om met zonnepanelen op landbouwgrond en stimuleer het op daken. Laten we Publieke gelden verstandig beheren en uitgeven. Kunnen bijvoorbeeld sportaccomodaties efficienter? Ook het ambtelijke apparaat moet efficiënt zijn. Leefbaarheid in álle 33 kernen/dorpen: belangrijke pijlers voor de leefbaarheid zijn toekomstperspectief jeugd, verenigingsleven, cohesie tussen bewoners/bewonersgroepen. Vragen als: ‘’Hoe houden we het bestuursapparaat dichtbij de inwoners?’’ en Hoe houden we zorgtaken waarvoor gemeentelijke overheid verantwoordelijk is, goed op orde?’’ spelen een rol hierbij. Ook moeten we voldoende woningen/huisvesting voor alle ‘categorieën’, in álle kerkdorpen zijn.

jan-pas

Jan van den Braak

Voor mij is de klimaatopgave voor de toekomst de uitdaging voor het Land van Cuijk. Dan denk ik aan: Klimaatbescherming, energietransitie, duurzame mobiliteit, behoud en verbetering van de biodiversiteit, maar ook aan de toekomst van het landelijke gebied. We moeten naar een goede balans tussen landbouw, recreatie en toerisme, natuur en wonen in het landelijke gebied. Een natuurinclusieve landbouw met meer streekproducten in het Land van Cuijk moet mogelijk zijn. Met een nieuwe omgevingsvisie moeten we nadenken over de toekomst van het Land van Cuijk, laten we bijvoorbeeld sterk inzetten op werkgelegenheid en goed gebruik maken van onze bedrijfsterreinen rondom Cuijk en Boxmeer, maar ook aansluiten bij de focus agro food van regio Noord Oost Brabant.

Jos van Asten

Economische ontwikkeling is belangrijk voor het land van Cuijk, want als er geen werk is trekken inwoners en jongeren weg en komt de woningbouw onder druk. Dat is slecht voor de voorzieningen en het verenigingsleven. Er is een sterke relatie tussen werken, wonen en leven. Ik zie de taak van de gemeente zelf als faciliterend en niet initiërend. En waar het kan eerder met minder dan met meer ambtenaren. Benut maximaal de kennis en kunde van inwoners, bedrijven en organisaties in de gemeente, want die hebben elkaar nodig om beleid, denk aan de energiestrategie, uit te kunnen voeren. Ik zet graag mijn expertise in over ondernemers en de gewenste samenwerking met de overheid. Hoe kun je de kracht van een gemeente met bijna 90.000 inwoners benutten terwijl je ook zorgen moet hebben voor de ontwikkeling van voorzieningen in 33(!) kernen. Volgens mij moet je in elk geval wegblijven van beloftes dat onderwijs en voorzieningen voor alle kernen behouden blijven. Dat kan alleen als er voldoende draagvlak en eigen inzet vanuit de kernen is.

José Martens

Ik vind dat jongeren een integraal onderdeel zijn van de dorpen in het Land van Cuijk, het moet geen aparte groep zijn. We moeten weten wat hen beweegt en daarvoor faciliteiten organiseren. Laten we doorgaan met de methode ‘’Sjors Actief’’ waar jongeren van alles kunnen uitproberen op gebied van sport en spel, cultuur en creativiteit en natuur. Wonen moet in dorpen voor alle leeftijden toegankelijk zijn, betaalbaar voor jong en oud, wie wil, moet in het dorp kunnen blijven wonen. Ook de eigenheid van kernen behouden, maar wel samen betrokken zijn.

leroy-pas

Leroy Laclé (Mill)

Investeren in een goed beveiligde digitale omgeving. Cybercriminaliteit speelt steeds vaker, de gemeente moet hier goed tegen beschermd worden. Burgers moeten voorlichting krijgen over wat ze zelf kunnen doen om geen slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. Ondernemers moeten ondersteund worden in het juist instellen van hun systemen, zodat ze extra beveiligd zijn. Lokale stichtingen, jongerencentra en evenementen moeten de vrijheid houden om projecten voor jong en oud te kunnen organiseren om zo saamhorigheid en de gemeentelijke identiteit te behouden. Steun voor deze lokale clubs (om ze maar even onder 1 naam te noemen) is belangrijk om deze in leven te houden. Clubs moeten ook zelf zorgen dat ze levensvatbaar blijven. Leegstand in de gemeente moet opgelost worden door flexplekken te creëren voor studenten, startende- en kleine ondernemers. Te veel gebouwen worden nu niet gebruikt, met een horecavoorziening, en (kleine) individuele werkplekken kan een leegstaand pand al snel aantrekkelijk gemaakt worden. Dit zorgt ook nog eens voor eventuele extra inkomsten.

liesbeth-pas

Liesbeth van Heeswijk

Zonder vrijwilligers, zonder mantelzorgers, zonder mensen die de handen ineen slaan, zonder inwoners die het draagvlak vormen voor prachtige burgerinitiatieven kan een gemeente niet stralen. Daarom koester ik mensen die meters willen maken om de samenleving in te kleuren. In Land van Cuijk zijn er legio voorbeelden. Als inwoners bereid zijn om de mouwen op te stropen én er is steun voor de plannen, mag je als gemeente blij zijn en ga je op pad om ze in hun kracht te houden. Zo gaat de identiteit van een kern niet verloren. Wie je bent, bepaal jezelf. Burgerinitiatieven blijven een prachtige manier om je kern op te fleuren. Ik zou zeggen: doe lekker zelf wat je zelf kunt, koop lokaal en houdt het dichtbij, iedereen blij😊

maarten-berbers-pas

Maarten Berbers

We moeten het beleid van de sociale woningbouw veranderen, zodat we voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen, dat ze niet kunnen kopen en niet kunnen huren. Multifunctionele accommodaties middenin het dorp zijn belangrijk voor de leefbaarheid van dorpen. Een gemeente moet haar rol pakken bij toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen, zoals de beoogde kerk in Vierlingsbeek, in de vorm van financiering voor investeringen en onderhoud. Mijn wens is een ROC land van Cuijk met een breed spectrum van onderwijsmogelijkheden die past bij de vraag naar werknemers in de nieuwe gemeente. Voor de leefbaarheid van de kleine kernen en het houden van reuring in de dorpen moet de gemeente vol inzetten op het behouden van jongeren, het aantrekken van nieuwe gezinnen en ervoor zorgen dat ook ouderen in hun dorp kunnen blijven wonen. Voorzieningen voor inwoners die niet in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning zijn belangrijk.

maarten-pas

Maarten Jilisen (Cuijk, wethouder)

Of het nu over starters, ouderen, gezinnen, alleenstaanden, migranten of wie dan ook gaat: een dak boven het hoofd is en blijft een van de belangrijkste levensbehoeftes. Een versnelling in realisatie van nieuwe woningen is heel hard nodig de komende jaren. Ik maak mij sterk voor een flinke toename van woningen in alle kernen van klein tot groot. Ook om de leefbaarheid van iedere kern te ondersteunen. Voor iedereen moet er een betaalbare woning zijn. Ook wil ik onze aarde goed doorgeven aan onze kinderen. Daarom vind ik dat we er zuinig op moeten zijn, want we willen een gezonde wereld doorgeven. Maak daarom meer gebruik van alternatieve energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie en waterkracht en andere niet-fossiele krachtbronnen. Ik ben voor het terugdringen van milieu bedreigende activiteiten zoals streven naar vermindering van de stikstof uitstoot. Een goed draaiende economie zorgt voor werkgelegenheid, inkomen en welvaart. Daarom zet ik in op ruim baan aan onze bedrijven en een goed vestigingsklimaat. Daarbij korte en transparante procedures en snelle vergunningverlening. Daarnaast wil ik dat onze nieuwe gemeente haar rol pakt in regionale en Euregionale samenwerkingsverbanden om kansen te creëren en te grijpen om onze economie te stimuleren en onze bedrijven optimaal te faciliteren.

marc-pas

Marc Oudenhoven

Basisscholen behouden in de kleine kernen vind ik belangrijk voor de leefbaarheid van de kernen. Wat daar ook aan bijdraagt is burgerparticipatie, en wat mij betreft krijgen inwoners meer zelfbeschikking in de kernen. Om woningbouw voor starters te bevorderen kan een kortingsregeling ten behoeve van grondverkoop van woningbouwkavels uitkomst bieden.
De agrarische sector ligt mij aan het hart, die moet vitaal en duurzaam zijn. Versterk de rol van de agrariërs als medebeheerder van de groene ruimte en verruim de mogelijkheden voor agrarische ondernemers van nieuwe economische dragers voor het buitengebied om leegloop van het buitengebied te voorkomen. Ook het ondernemend klimaat heeft aandacht nodig: er moeten voldoende vestigingsmogelijkheden zijn voor plaatselijke ondernemers, industriële partners en instellingen, ook in de kleinere kernen. Daarbij is actieve acquisitie nodig om de werkgelegenheid te verbeteren. Laten we plaatselijke en streekeigen initiatieven steunen die het toerisme versterken. Tot slot vind ik voor de nieuwe gemeente een evenwicht in inkomsten en uitgaven het uitgangspunt.

marielle-bastiaans-pas

Mariëlla Bastiaans

Burgerparticipatie en kernendemocratie zijn voor mij twee hele belangrijke onderwerpen. Ik heb ervaren in Mill dat een burgerinitiatief politieke processen kan beïnvloeden. De uitdaging hierbij is hoe we voor verbinding gaan zorgen in deze grote en kleurrijke gemeente Land van Cuijk. Elke kern moet ook zijn eigen identiteit kunnen behouden in de nieuwe gemeente. Dat betekent inzetten op maatwerk per kern. Dat mag dus per kern best verschillend zijn. Het ambtelijk apparaat moet hier ook ruimte voor willen geven. Zo geven we kleur aan het Land van Cuijk.
Een ander belangrijk punt is de financiële tekorten in het sociale domein oplossen. Laten we datgene doen wat echt noodzakelijk is. Eerst Inzetten op hetgeen men zelf kan organiseren. Vanuit normaliseren en versterken van zelfredzaamheid. Wat is er nodig? Wat kan men zelf? En wat moet de gemeente dan nog als ondersteuning inzetten. Maatwerk! Dan kunnen we de zorg en ondersteuning voor diegenen die dit hard nodig hebben betaalbaar houden!

Natasja Bloem

Zonder ondernemers geen welvaart en welzijn in een gemeente, daarom vind ik economie belangrijk evenals een MKB vriendelijke gemeente met een goed vestigingsklimaat. De nieuwe gemeente Land van Cuijk moet hiervoor ook goed de samenwerking opzoeken in de grotere regio Noord oost Brabant. Het land van Cuijk moet in de toekomst bereikbaar blijven over wegen, spoor en water. Het is voor onze jongeren belangrijk dat zij voorzieningen kunnen bereiken. Ook het onderwerp duurzaamheid in al zijn facetten, energie en circulaire economie is van belang. De gemeente mag een rol gaan pakken in beleid voor gezondheid, buiten spelen, fietsen, wandelen en sporten. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend, en wel zo belangrijk voor iedereen. Laat de nieuwe gemeente niet alle aandacht richten op het op orde krijgen van de interne organisatie, maar de blik naar buiten houden en daar kennis ophalen bij groepen, zet in op participatie.

nel-pas

Nel Schuts

Ik vind verschillende onderwerpen belangrijk: zorgen voor sociaal zwakkere burgers; dat agrarische- en andere ondernemers kunnen blijven ondernemen; burgerparticipatie en kernendemocratie; er moet voortgang in de (sociale) woningbouw zijn; bestuurskracht van het college moet op orde zijn; integriteit voor bestuur, raad en politiek; onderwijs met een goede kwaliteit, bijvoorbeeld de bibliotheek in standhouden – ook op school; verantwoorde subsidiering van verenigingen – instellingen in de nieuwe gemeente.

Richard Verbeek

Er moet aandacht zijn voor meer winkels, restaurants en faciliteiten in de wijk Heeswijk in Cuijk. Het is haast een dorp op zich aan het worden en verdient ook mogelijkheden, zodat mensen niet alleen zijn aangewezen op het centrum. Bovendien zorgt het voor leefbaarheid en levendigheid in de wijken en dat Cuijk ook verder kan groeien. Kijk naar onze buurgemeente Nijmegen, daar heb je ook meerdere centra en dat functioneert prima. Men is nu te krampachtig om alleen het centrum van grotere dorpen, zoals Cuijk te willen gebruiken voor detailhandel en horeca.

sanne_Claassen_van_Daal

Sanne van Daal

Ik vraag aandacht voor het verkleinen van de afstand tussen politiek en de kiezers, tussen politiek en ondernemers. Het is belangrijk dat een gemeente ook buiten de gebaande paden kan denken voor onze economie en ondernemerschap. Ook de kwaliteit van het onderwijs moet blijven. We moeten voorkomen dat het slaapdorpen worden. Ik word graag politiek actief bij Liberaal LVC en zet me in voor al deze onderwerpen.

Saskia Gerrits

Mijn interesse is voor het sociale domein: hoe kunnen we als gemeente goede zorg en ondersteuning bieden, hoe houden we de lijnen kort en weten de kwetsbaren ons te vinden, of hoe vinden wij hen. Er ligt veel verantwoordelijkheid bij de gemeente en daar moet je zorgvuldig mee om gaan.

Willem van Heeswijk

Jongeren in Vianen willen graag in Vianen blijven wonen, ik spreek uit ervaring, maar helaas zijn er geen mogelijkheden. Daarom vraag ik aandacht voor woningbouw in Vianen, speciaal voor starters. De verenigingen in het dorp Vianen krijgen steeds moeilijker hun bestuursfuncties ingevuld. Oorzaak is de terugloop van het aantal kinderen en gezinnen in het dorp, het dorp vergrijst. Zet als nieuwe gemeente in op het behoud van verenigingen in Vianen, onder andere door jongeren in de dorpen te houden.