Standpunten

Ons programma is in ontwikkeling. Wij zijn bezig met ons partijprogramma. Maar denk gerust mee, wat zijn jouw standpunten?

Dit leeft bij onze inwoners in de 33 kernen van het Land van Cuijk.
Nader te publiceren.

Op 16 juni 2021 wordt door de Algemene Leden Vergadering ons verkiezingsprogramma 2021-24 vastgesteld.

Nader te publiceren.

Hoe ziet onze samenleving eruit?

De wereld verandert continu en zo ook het Land van Cuijk. In de afgelopen decennia heeft onze samenleving zich ontwikkeld van een redelijk homogene, geordende en stabiele samenleving naar een samenleving met een enorme variëteit en diversiteit. Dat betekent het nodige voor de samenleving en de groepen mensen die er deel vanuit maken, maar ook voor het openbaar bestuur.

Trends in Nederland
  • Economisch: Een actuele ontwikkeling is die van het herstel van de economie naar aanleiding van de covid-pandemie. Door de economische crisis is een grotere terughoudendheid met publieke uitgaven nodig de komende jaren.
  • Demografisch: In Nederland zijn naast groeiregio’s ook krimpregio’s waar te nemen. En de samenstelling van de huishoudens verandert naar meer 1 persoon huishoudens.
  • Sociaal: Steeds meer mensen in de kernen willen meepraten, zich inzetten voor en verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leefomgeving. Dat vraagt een andere houding van gemeenten, meer een faciliterende rol en in dialoog gaan met partijen.
  • Ecologisch: Over de klimaatopgave zijn zowel in Nederland (Klimaat akkoord) als Europa (Green Deal) afspraken gemaakt, waar we ons aan moeten houden. De prognoses geven aan dat de temperatuur gaat stijgen. Het klimaat verandert.
  • Technologisch: Digitalisering zal in toenemende mate gaan bepalen hoe overheden maatschappelijke vraagstukken gaan aanpakken. De overheid gaat stappen zetten om overheidsinformatie beschikbaar en toegankelijk te maken.
Wat betekent dit voor het Land van Cuijk?
  • Ook in het Land van Cuijk zal herstel van de economie naar aanleiding van de covid-pandemie nodig zijn. Daarbij zal de financiële begroting een aandachtspunt blijven, onder andere vanwege de gedecentraliseerde taken in het sociale domein.
  • Het Land van Cuijk is een krimpregio. Dat betekent dat de groei van onze inwoners over een aantal jaren stabiliseert. De verdunning van het aantal huishoudens vertaalt zich naar een tekort aan woningen voor met name starters en alleenstaande ouderen. Mede daardoor trekken onze jongeren weg.
  • Voor de 29 (+ 4) kernen die het Land van Cuijk telt is het een uitdaging om de kernendemocratie zo vorm te geven dat inwoners kunnen meepraten, zich kunnen inzetten voor en verantwoordelijk kunnen voelen voor de eigen leefomgeving.
  • Afspraken over de klimaatopgaven hebben een enorme impact op het Land van Cuijk. Niet alleen op de inrichting van onze kernen en het buitengebied, maar ook op de wijze waarop we leven en werken. Denk bijvoorbeeld aan CO2 neutraal ondernemen en een verandering van onze voedselproductie.
  • Ook de nieuwe gemeente Land van Cuijk gaat aan de slag met het aanbieden van digitale diensten en benut de technologieën die er zijn.