Ruimte & Verkeer

 • Regelgeving ruimtelijke ontwikkeling is eenvoudig, duidelijk en zo beperkt mogelijk. En dient als middel om een goed leef, -woon en werkklimaat te realiseren.
 • De gemeente zorgt voor een goede infrastructuur om verkeersveiligheid, leefbaarheid woongebieden en bereikbaarheid van centrum, wijken en dorpen te waarborgen.

Ruimtelijke ontwikkeling

 • Inspelen op de veranderende leeftijdsopbouw in kernen en wijken.
 • Voorrang voor invulling van lege plekken en inbreiding.
 • In kerkdorpen bouwen voor concrete behoefte.
 • Particulieren met goede initiatieven ondersteunen.
 • Flexibele bestemmingsplannen met zo min mogelijk regels.
 • De omgevingswet dient op eenduidige en eenvoudige wijze ingevoerd te worden met zo min mogelijk regels.

Grondpolitiek

 • Terugdringen van de hoeveelheid gronden voor industrie en huisvesting in bezit gemeente.
 • Bij uitgifte (verkoop) van industriegrond(en) rendement op langere termijn uitgangspunt niet opbrengst op het mo­ment van verkoop.

Volkshuisvesting

 • Anticiperen op demografische ontwikkelingen.
 • Voor­waarden scheppen teneinde eenieder te laten wonen in de woonvorm die hij of zij verkiest.
 • Zorgen voor een gedifferentieerd aanbod van woonruimte voor ouderen, jongeren, (ook grotere) gezinnen, gehandi­capten, en één- en tweepersoonshuis­houdens.
 • Met name inzetten op voldoende woningen voor starters en deze ondersteunen bij aankoop van een woning (starterslening).
 • Voldoende aanbod in de huursector zodat wachtlijsten bij het huren van een huis voorkomen worden.
 • Bij verkoop van gronden voor huisvesting de effecten op langere termijn (bv. leefbaarheid dorpen) in balans laten zijn met de hoogte van de financiële opbrengst.

Verkeer en vervoer

 • Goede en voldoende parkeermogelijkheden met duidelijke verwijzingen (P-route).
 • Optimaliseren bereikbaarheid centrum Cuijk
 • Toegangswegen naar het centrum zijn auto- én fietsvriendelijk
 • Drempels waar nodig voor verkeersveiligheid. Overige verwijderen.
 • Minimaliseren aantal verkeersborden.
 • Streng toezien op naleving maximumsnelheid met name binnen bebouwde kom (auto’s, scooters, brommers, E-bikes).
 • Goede ontsluiting recreatieve gebieden met voldoende zorg voor leefbaarheid dorpen.
 • Mogelijkheden verkennen voor openbaar vervoer in de nachtelijke uren.
 • Land van Cuijk beter verbinden in westelijke richting. Blijven inzetten op doortrekken A77.


Direct lid worden?

Schrijf u dan hier in


Maarten Jilisen
Ieder mens dient de vrijheid te hebben om op zijn of haar eigen manier te leven en te werken en iedereen heeft daarin een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Als het allemaal echt niet lukt is er een steuntje in de rug. Dat is waar ik voor sta en dit zijn ook de kernwaarden van Liberaal LvC. Als wethouder pak ik mijn werk aan volgens deze uitgangspunten met als motto: 'geen woorden maar daden'.

Maarten Jilisen
Wethouder