Zorg, Sport & Gezondheid

 • Burgers hebben eigen verantwoordelijk¬heid t.a.v. gezondheid met nadruk op preven¬tie. Optimale begeleiding jeugd: voorkomen is beter dan genezen.
 • Binnen of buiten, in verenigingsverband of individueel; sport draagt op een positieve manier bij aan de gemeenschap en aan de vergroting van het sociaal kapitaal. Het belang van sport en bewegen neemt, als verbindend en ondersteunend middel in de samenleving, steeds verder toe. Sport draagt in belangrijke mate bij het welzijn en gezondheid van onze burgers. Sportverenigingen die hieraan actief een belangrijke bijdrage leveren en verdienen het gefaciliteerd en ondersteund te worden.
 • Ouderen zijn tegenwoordig vitaal en in staat om goed voor zichzelf te zorgen. Wel extra aandacht schenken aan ouderen die zorg nodig hebben. Uitgangspunt is zo lang mogelijk handhaven van zelfstandigheid maar niet tegen elke prijs.
 • In het kader van een goed jongerenbeleid dient de gemeente mogelijkheden te creëren opdat jongeren zich kunnen ontplooien en opgroeien tot zelfstandigen.

Gezondheidszorg

 • Meer bewegen en gezonder eten om overgewicht tegen te gaan.
 • Blijvende aandacht voor de Jongeren Op Gezond Gewicht beweging.
 • Onderschrijven en ondersteunen van “positieve gezondheid”.
 • Aandacht voor specifieke problemen m.b.t. gezondheidszorg van minderheden.

Verslavingszorg

 • Actieve en doelmatige voorlichting aan jongeren voor verslaving (alcohol, drugs, tabak).
 • Naleving van het rookverbod in openbare ruimtes en voorbeeldfunctie.
 • Zero-tolerance beleid drugs gerelateerde activiteiten / strikte handhaving.
 • Nauwe samenwerking tussen BOA’s, politie, hulpverleners en maatschappelijk veld.

Sport en Bewegen

 • Gehandicapten, ouderen, jongeren en culturele minderheden motiveren en aanmoedigen om te sporten.
 • Sportverenigingen belonen voor het zelf beheren en onderhouden van accommodaties.
 • Ruim baan voor en ondersteuning van sportevenementen.
 • Stimulering samenwerking sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang om schoolgaande jeugd te laten bewegen bv. door buurtsportcoaches.
 • Inzetten op breedtesport. Wij ondersteunen en faciliteren het aanbieden van zoveel mogelijk takken van sport. 
 • Bij inrichting openbare ruimte aandacht voor voldoende sport- en spelvoorzieningen.
 • Sportvoorzieningen zijn tegen een redelijke vergoeding toegankelijk.

Jongerenbeleid

 • Activiteiten gericht op jongeren ondersteunen en openstaan voor wensen van jongeren.
 • Stimuleren deelname aan sport- en andere verenigingen voor bevordering integratie en sociale vaardigheden.
 • Een strikte toepassing van de leerplicht dient hand in hand te gaan met samenhangende pakketten van hulpverlening.
 • Centrum voor Jeugd en Gezin is centrale spil in alle zorgvragen voor en rond kinderen.
 • Ondersteunen sociale activiteiten zoals sport, dans, scouting of schoolexcursies wanneer het geld daarvoor niet aanwezig is.

Ouderenbeleid

 • Rekening houden met de specifieke woonwensen van (toekomstige) ouderen en “Levensloopbestendig”  bouwen. 
 • Ouderen stimuleren om te blijven participeren in de maatschappij.
 • Stimuleren van woongroepen en andere alternatieve woonvormen.
 • Zo lang mogelijk de kwaliteit van leven ondersteunen.

Opbouwwerk, buurthuizen en wijkcentra

 • Opbouwwerk gericht op bevorde­ren van zelfstandigheid,  nemen van eigen initiatief en dragen van de eigen verantwoorde­lijkheid.
 • Ondersteunen particuliere initiatieven op sociaal / maatschappelijk terrein
 • Club-, buurthuizen en wijkcentra bij aantoonbare behoefte, toegankelijk voor iedereen en ver­spreid over de gehele ge­meen­te

Allochtonenbeleid

 • Wij willen dat alle burgers in gelijke omstandigheden gelijk worden behandeld.
 • Onze allochtone medeburgers voldoen aan de landelijk vastgelegde regels voor deelname in onze maatschappij.
 • In de regio Land van Cuijk is voldoende opvang voor asielzoekers.


Direct lid worden?

Schrijf u dan hier in


Maarten Jilisen
Ieder mens dient de vrijheid te hebben om op zijn of haar eigen manier te leven en te werken en iedereen heeft daarin een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Als het allemaal echt niet lukt is er een steuntje in de rug. Dat is waar ik voor sta en dit zijn ook de kernwaarden van Liberaal LVC. Als wethouder pak ik mijn werk aan volgens deze uitgangspunten met als motto: 'geen woorden maar daden'.

Maarten Jilisen
Wethouder